Werkwijze

Aanmelding

Met een verwijzing van je huisarts kan je je aanmelden voor behandeling via de contactpagina op de website.


Wachtlijst

Er wordt uiteraard gestreefd naar een zo kort mogelijke wachtlijst. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het verloop van de lopende behandelingen is de inschatting van de wachtlijst voor Psychotherapiepraktijk Alphen ongeveer 6 maanden.


Intake

De behandeling begint met een intakegesprek. Tijdens deze fase staat de kennismaking centraal. De klachten en de achtergrondgegevens die relevant zijn voor de behandeling worden in kaart gebracht, zodat de therapeut een compleet beeld kan vormen van de problematiek. Een intakegesprek duurt één uur.


Op basis van de intake zal de behandelaar je toewijzen aan een zorgvraagtypering; dit geeft informatie over je zorgvraag aan de zorgverzekeraar.


Vragenlijsten

Bij de start zullen er een paar digitale vragenlijsten worden afgenomen om de klachten te meten. Dit kan tijdens de behandeling nogmaals gedaan worden. Bij het afsluiten krijg je dezelfde vragenlijsten nogmaals, om zo het resultaat van de behandeling te kunnen meten. Een dergelijke metingen wordt ook wel een Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd.


Behandeling

Na het intakegesprek stelt de therapeut samen met jou een behandelplan op. Hierin worden de klachten, de diagnose, het soort therapie en overige afspraken vastgesteld. Ook worden afspraken gemaakt over de frequentie van de gesprekken. Meestal zal dit eens in de twee weken zijn. Soms zal in de beginfase gekozen worden voor wekelijkse gesprekken. De behandelgesprekken duren drie kwartier. Tijdens de behandeling wordt de vooruitgang regelmatig geëvalueerd aan de hand van de doelen in het behandelplan.


Afronding

Als de klachten voldoende zijn afgenomen en de therapie geen toegevoegde waarde meer heeft zal toegewerkt worden naar een afronding. In de afrondingsfase van de therapie besteedt de therapeut ook aandacht aan restklachten en mogelijk stressvolle situaties in de toekomst. Samen met de therapeut maak je een signaleringsplan hoe je hiermee om kan gaan, zodat je een stevige basis hebt voor de toekomst. Mocht de behandeling onvoldoende effect gesorteerd hebben dan zul je samen met je behandelaar mogelijke vervolgstappen of doorverwijzingen bepalen.


Kwaliteitsbewaking

De behandeling wordt uitgevoerd volgens de kwaliteitseisen die gesteld worden door de beroepsvereniging (LVVP). Door middel van intervisie, visitatie door de LVVP en bij- en nascholingsactiviteiten werken wij bovendien in de lijn van de beroepscode. Zie ook het kwaliteitsstatuut van Psychotherapiepraktojk Alphen.


Klachten

Het is belangrijk je een zo goed mogelijk werkklimaat te bieden. Er zullen regelmatig evaluatiemomenten plaatsvinden in de behandeling. Als er dingen niet lekker lopen of als je over bepaalde dingen ontevreden bent kan dit in de sessies besproken worden. Dit komt het therapieproces vaak ten goede. Als we er samen niet uitkomen, kan je gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP. Ook kan je informatie vinden op de website van de Rijksoverheid.